EU ekološke uredbe

EU ekološke uredbe

Vijeće EU donijelo je 2007. godine Uredbu Vijeća 834/2007 koja utvrđuje načela, ciljeve i sveobuhvatna pravila ekološke proizvodnje te definira kako ekološki proizvodi trebaju biti označeni. Ova je Uredba, koja je još uvijek na snazi, dopunjena s nekoliko provedbenih akata Komisije o proizvodnji, distribuciji i stavljanju u promet ekoloških proizvoda.

Svi su ovi zakonodavni akti pravna osnova koja regulira može li se roba prodavati kao ekološka unutar EU-a, uključujući onu koja je uvezena iz zemalja koje nisu članice EU-a. Propisi također definiraju kako i kada se može koristiti ekološki logotip EU-a. Postoje dodatni posebni propisi koji uređuju akvakulturu i proizvodnju vina.

Prednost za subjekte

Ekološka proizvodnja je poljoprivredna metoda kojoj su ciljevi proizvodnja hrane uz upotrebu prirodnih tvari i procesa. To znači da ekološka poljoprivreda ima tendenciju smanjenja utjecaja na okoliš.

Načela

Europska Komisija je usvojila nekoliko propisa za proizvodnju, preradu, distribuciju i marketing ekoloških proizvoda.

Web stranica

Link

Trenutna pročišćena verzija EZ

Link

Kontakt osoba

Marko Tarandek Marko Tarandek

Poljoprivreda
+385 (0) 40 390 163
m.tarandek@abg.at